Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gamla IP – alla Nykvarnsbor borde vara sakägare

På gamla idrottsplatsen planerar Nykvarns kommun i HSB:s regi att uppföra bostadsbebyggelse i två–fem-våningshus som är sammanbundna i större huskroppar.

Vi grannar som är sakägare till kommunens detaljplan för Gamla IP har fått ta del av kommunens detaljplaneförslag, plankarta och en Sweco-rapport med miljökonsekvensbeskrivning av planerad byggnation. I Sweco-rapporten framträder tydligt de stora negativa konsekvenser som HSB:s inplanerade byggnationer kommer att medföra på miljöaspekterna landskapsbild/stadsbild respektive kulturmiljö. Kontrasten mellan den gamla och den nya bebyggelsen bedöms påtagligt förändra områdets karaktär och struktur samt skapa en barriär mellan dessa.

Anmäl text- och faktafel

Gamla IP är en viktig plats för alla Nykvarnsbor med dess närhet till Sveriges äldsta Folkets park och omges av småhus i en eller två våningar samt äldre villabebyggelse från tiden före andra världskriget.

I folkparken pågår flertal aktiviteter såsom nationaldags- och midsommarfirande, konserter och andra evenemang. Folkparken som mötesplats för kommuninvånarna har därför behov av en större avsatt markyta på Gamla IP för gemensamhetsaktiviteter, vilket i dag inte ses presenterat i kommunens planförslag.

Nykvarns kommun har vidare förvärvat ytterligare angränsande fastigheter till Gamla IP och behov finns av att bygga ut förskoleverksamhet på Gammeltorps förskola för att utöka antalet förskoleplatser.

En ny detaljplan borde således tas fram som utökas till att omfatta hela kvarteret för att få bästa möjliga helhetslösning. En detaljplan som då även tar hänsyn till att lämning och hämtning på utbyggd förskola kan hanteras på ett trafiksäkert sätt.

För en bättre miljökonsekvensanalys av detaljplanen för Gamla IP, borde flera bebyggelsealternativ från flera byggentreprenörer finnas representerade

Nykvarns kommun har i sitt detaljplaneförslag för markområdet Gamla IP tecknat ett markanvisningsavtal med exploatören HSB. I detta avtal ska parterna gemensamt verka för att en ny detaljplan tas fram för Gamla IP. Avtalet ger sedan HSB företräde att ensam förhandla med kommunen om köpeavtal för Gamla IP med villkor för exploatering, efter att detaljplanen antagits.

För en bättre miljökonsekvensanalys av detaljplanen för Gamla IP, borde flera bebyggelsealternativ från flera byggentreprenörer finnas representerade och ställas mot varandra. Först då kan miljökonsekvensen av de olika planerade byggnationerna jämföras och den plan som på flertalet miljöaspekter har neutral/försumbar konsekvens står då som vinnare och är att betrakta som det attraktivaste alternativet.

I detta skede är detaljplanen för Gamla IP ute på samråd och därefter sker en granskning av detaljplanen. Det finns således fortfarande möjlighet att påverka den juridiska handling som reglerar vad som får byggas på Gamla IP, innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige och exploatering påbörjas.

Vi vill uppmana alla boende i Nykvarns kommun att framföra era synpunkter på detaljplanen för Gamla IP till våra folkvalda kommunpolitiker. Låt oss få en detaljplan för Gamla IP som tar hänsyn till utbyggnad av närliggande förskola samt utmynnar i ett vackert lummigt kvarter som harmoniserar med omgivande lägre och äldre bebyggelse och kan ses som en fortsättning på folkparkens gröna lunga med större parkytor tillgängliga för oss alla.

Elsa Biteus

Lukas Boubekeur

Niclas Josefsson

grannar och sakägare till Gamla IP (detaljplan Nykvarn 10:25 och 10:27 med flera)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel