Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Stoppa byggplanerna vid Hökmossbadet/Älgbostad

 
Striden om Hökmossbadet/Älgbostad
Visa alla artiklar

Älgbostad såldes till en flerbarnsfamilj med planer på att driva hästgård. När Nykvarns kommun därefter visade sitt intresse för marken var de nya ägarna villiga att hitta en lösning för att göra delar av fastigheten tillgänglig för allmänheten. Kommunen valde 2009 att hävda förköpsrätt utifrån en nu avskaffad lag.

Den tidigare ägaren tilläts inte stycka av mark för bebyggelse – området bedömdes vara skyddsvärt ur miljösynpunkt och av allmänt intresse. Därmed fanns i förköpslagens första paragraf bara två syften kvar till stöd för att Nykvarn kunde hävda förköp:

• fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv.

• fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt.

Denna omsorg om medborgarnas tillgång till rekreation och naturupplevelser var totalt bortglömd vid 2015 års markanvisningstävlan.

Och Nykvarns kommun utgick från lagen när den formulerade sina syften:

• Det finns ett stort behov av att utöka det populära Hökmossbadet speciellt med tanke på de utbyggnadsplaner som finns i tätorten.

• Viktigt att värna allmänhetens tillträde till området.

• Delar av fastigheten bör bevaras som en ”grön kil” med tanke på utbyggnadsplanerna i närområdet.

• Delar av fastigheten planeras att tas i anspråk för att tillskapa en gång- och cykelväg till Jägarskogens naturreservat.

Denna omsorg om medborgarnas tillgång till rekreation och naturupplevelser var totalt bortglömd vid 2015 års markanvisningstävlan.

Efter att kommunen fått strandskyddet om 300 meter som gäller hela Yngern ändrat till 100 meter just för Älgbostad överträffade de tävlande entreprenörerna varandra. De interna/hemliga exploateringsförslagen läckte ut och kom till allmänhetens kännedom. Inte bara Älgbostad skulle hårdexploateras, utan även angränsande kommunal mark.

Förslagen fick dras tillbaka och det ”mjukare” exploateringsförslag som nu är ute för granskning arbetades fram.

2016 avslog kommunfullmäktige namninsamlingen med totalt 954 namnunderskrifter med begäran om folkomröstning och beslutade att gå vidare med byggplanerna.

Under den korta samrådstiden över jul- och nyårshelgen 2017/18 lämnade 193 Nykvarnsbor svaret nej till bostadsbyggande och ja till friluftsområde med utvidgat bad. Endast en sakägare var odelat positiv – Jan Brolund, tillika ordförande för bygg- och miljönämnden och ytterst ansvarig för byggplanerna.

Medan Moderaterna och Nykvarnspartiet varit de ivrigaste exploatörerna har Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konsekvent varit emot byggplanerna.

Liberalerna och Socialdemokraterna har valt att förorda en mindre exploatering utmed Karlslundsvägen. Vad det innebär i praktiken blev tydligt vid kommunstyrelsemötet 3 december, 2019: Liberalerna yrkade avslag på detaljplaneförslaget, Socialdemokraterna tillstyrkte detsamma.

Och med de tre stora partierna M, NP och S eniga går förslaget nu ut på granskning. Alla övriga partier motsatte sig förslaget.

Av markeringarna i den bifogade kartan av arkitekt Kjell Forshed framgår vad som blir kvar av allmänhetens tillträde till området med det presenterade detaljplaneförslaget.

Bostadsområdet med de förstärkta skogsbrynen, som ska avskärma mot allmänningen, syns i kartans övre del. I övre högra hörnet och med en tunga ned mot sjön syns det som blir kvar som allmänning, medan den högra kilen utgör parkeringar och dagvattendamm.

Huvudbyggnaden är tänkt som gemensamhetsbyggnad och den befintliga ladan ersätts med lägenheter.

Föreningen Älgbostads vänner har nu startat en namninsamling via listor och nätet – ett folkinitiativ i samband med att detaljplanen ställs ut på granskning med start i nästa vecka. Detta för att samla de Nykvarnsbor som vill se kommunens ursprungliga planer för Älgbostad förverkligade.

Stoppa byggplanerna – utveckla hela Älgbostad till ett kultur- och fritidsområde.

Tomas Östlund

Älgbostads vänner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel