Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Stoppa exploateringen vid Bergvik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Besqabs ursprungliga byggplaner skulle flera niovåningshus byggas i Bergvik. De stoppades av domstol. Illustration: Besqab/Bergkrantz Arkitektur

Annons

Arbetet med detaljplanen Brunnsäng 1:1 har inneburit många turer, inklusive överklaganden, domslut med flera. Jag redovisar inte bakgrunden. Det jag reagerar mot är att det nu beslutats att arbetet med detaljplanen ska startas om på nytt.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 5 oktober reserverade jag mig mot detta beslut att börja om arbetet med detaljplanen för Besqabs byggnation på fastigheten. Jag har inget emot Besqab. Jag har inget emot bostadsbyggande, jag anser dock att detta inte är rätt plats.

Här finns många kvaliteter som inte får gå förlorade i vår iver att förtäta.

Annons

Jag anser att det aktuella området inte ska bebyggas utan bevaras som naturmark. Det finns flera skäl till detta. Flera inventeringar av naturvärdena i det aktuella området visar på att det är en nyckelbiotop och att det finns mycket värdefulla kvaliteter i form av olika rödlistade arter vilka kommer att försvinna/ta skada i samband med en exploatering.

Annons

Stråket anses prioriterat då det ger möjlighet till värdefulla promenadvägar för människor men också viktiga spridningskorridorer för olika djur- och växtarter.

Områdets gamla stora tallar i kombination med omfattande hasselsnår är ovanligt och bör behållas som sammanhållen biotop. Området är också en viktig del i det gröna stråk som finns längs kanalen där ett pärlband av ”stadstallskogar” ger en grön korridor i nordsydlig riktning. Detta gröna stråk har till exempel angetts som prioriterat av miljönämnden. Stråket anses prioriterat då det ger möjlighet till värdefulla promenadvägar för människor men också viktiga spridningskorridorer för olika djur- och växtarter.

Ytterligare en viktig faktor som talar för att området ska vara kvar är de ”nya” och djupgående diskussioner som förs inom kommunen när det gäller hur vi som ansvariga för kommunal planering ska förhålla oss till de förändringar som sker i olika klimatfrågor. Vi pratar om vikten av ”ekotjänster”, att hantera dagvatten och skyfall, rena luften, binda koldioxid, dämpa buller, motverka urbana värmeöar med mera. Detta område är en buffert och kan bidra mycket positivt i de flesta av dessa frågor. Området är därför en viktig byggsten i en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Annons

Att markområdet fyller denna viktiga roll i denna del av Södertälje anser jag också framgår av den framtagna strukturplanen för Brunnsäng.

Annons

Strukturplanen är ett mycket gediget och klargörande arbete med ett väl genomtänkt och förankrat slutresultat som bland annat redovisar områdets gröna struktur och gröna kopplingar till omgivande marker. Jag anser att strukturplanen visar att det aktuella området har en viktig roll som sammanbindande länk och korridor i denna gröna struktur och därför inte bör exploateras.

Sammanfattningsvis, det finns många argument som visar att detta område bör finnas kvar som just naturmark:

• Miljönämnden har redovisat att området är en prioriterad ”stadstallskog”.

• Naturinventeringar visar på att området är en nyckelbiotop.

• Strukturplanen visar att området är en sammanbindande grön länk.

• I ”Grönstrategin” (under framtagande), listas tre mål vilka ska ingå som underlag vid all planering: Den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas, alla innevånare ska ha tillgång till parker, naturområden och grönska av hög kvalitet samt att naturbaserade lösningar vid klimatanpassning ska prioriteras

Mot bakgrund av samtliga dessa argument kan jag inte ställa mig bakom ett nytt detaljplanearbete med syfte att möjliggöra exploatering av Brunnsäng 1:1. Det aktuella området bör finnas kvar obebyggt, i sin helhet.

Ann Westerberg (L)

ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy