Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ombyggnaden av kanalen är och förblir ett icke-projekt

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ombyggnationen av slussen och kanalen har pausats.

Bild: Peter Johansson

Annons

Så har då slutligen en debatt om utbyggnaden av Södertälje kanal kommit igång. Flera debattörer är uttalat kritiska mot projektet och kommunledningen har satt ned foten i syfte att rikta krav mot Sjöfartsverket på kompensation för olika former av störningar som projektet åsamkar.

Kritiken känns väldigt senkommen. Projektet är igång sedan många år, skadan är redan skedd. Och nu står vi här med ett havererat projekt som det kommer att ta många år att slutföra och det till en kostnad som vida överstiger den ursprungliga kalkylen.

Mitt inlägg, här i något förkortad version, skrevs våren 2014 men kunde då av utrymmesskäl inte införas. Nu, sex år senare känns inlägget än mer relevant. Notera att allt underlag avseende kommunens uppgörelse med Sjöfartsverket med mera har hämtats från avtalet mellan kommunen och verket och i övrigt från verkets hemsida. För tydlighetens skull, läs inlägget med 2014 års perspektiv – i dag är kostnaden uppe på 2,8 miljarder ...

Annons

Annons

”Regeringen har beslutat att investera närmare 1,3 miljarder i en utbyggnad av Södertälje kanal. Att utvidga sjöfarten med större enheter genom landets viktigaste vattentäkt – Mälaren – borde få vem som helst att sätta kaffet i halsen. Redan i dag är frigången mellan fartygen och bottensedimenten på vissa ställen mindre än en meter. Om något av de större fartygen skulle avvika aldrig så litet från farleden och haverera riskerar man att förstöra stora delar av denna vattentäkt för lång tid framöver med förödande konsekvenser för hela Mälardalens vattenförsörjning.

Miljöriskerna, befintliga och potentiella, borde i sig satt stopp för denna investering för länge sedan. Om bristen på miljöhänsyn får anses vara beklämmande så är avsaknaden av krav på lönsamhet i investeringen om möjligt ännu mer anmärkningsvärd.

För Södertäljes del innebär utbyggnaden av kanalen sannolikt betydligt fler broöppningar

Södertälje kanal har i dag en betydande överkapacitet. I den utredning som legat till grund för regeringens investeringsbeslut finns ingen lönsamhetskalkyl värd namnet. Endast i allmänna ordalag pekar man på att det ges möjlighet att frakta en större mängd gods på färre enheter, det vill säga större fartyg. Detta konstaterande har dock inget som helst med lönsamheten att göra. Miljömässigt framhålls att mängden avgasutsläpp från fartygen minskar. Denna är dock redan i dag så begränsad att den i praktiken saknar betydelse.

Annons

För Södertäljes del innebär utbyggnaden av kanalen sannolikt betydligt fler broöppningar med allvarliga störningar för såväl den lokala som regionala och nationella järn- och landsvägstrafiken som följd. Det produktionsbortfall som detta medför finns såvitt jag kan se inte med i någon ekonomisk analys.

Annons

Inte heller avtalet mellan kommunen och Sjöfartsverket är något man som kommuninnevånare har anledning att jubla över. Sjöfartsverkets åtagande att iordningställa promenad– och cykelvägar längs kanalen är något som verket utan krav på motprestation från kommunens sida borde genomfört för länge sedan. Att därtill överlåta Lotsuddden till kommunen för mer än åtta miljoner kronor med tillägg för ett miljöåtagande för kommunens räkning om 200 000 kronor är närmast en skandal. Självklart är det den frånträdande verksamhetsutövaren, det vill sägasjöfartsverket, som har hela miljöansvaret.

Marken skulle givetvis som en kompensation till kommunen överlåtits utan ersättning och därigenom gett Sjöfartsverkets litet goodwill för projektet.

Personligen tycker jag inte att man ska anslå mer medel till kanalen än vad som krävs för löpande drift och underhåll, utbyte av den norra slussporten samt ett säkerställande av Mälarens färskvatten vid en framtida höjning av havsvattennivån. Medlen som nu anslagits för kanalens utbyggnad bör i stället satsas på den infrastruktur i Mälardalen som verkligen lider av underkapacitet. Då främst den spårbundna trafiken på Svealandsbanan som blivit en allt viktigare faktor för regionens utveckling.”

Jag vill understryka att mitt inlägg inte handlar om hur projektet genomförs utan om ett projekt som aldrig borde kommit till stånd, ett så kallat icke-projekt.

Mårten Rönström

Annons

Annons

Till toppen av sidan